Vereniging Dorpsbelangen 
 Egmond,‘parel’aan Zee
De Vereniging Dorpsbelangen Egmond,‘ parel’ aan Zee

is geen politieke groepering. Wij zijn er voor iedereen in ons dorp en het lidmaatschap staat open voor alle personen van 18 jaar en ouder die in Egmond aan Zee wonen.
Ook bedrijven en instellingen, die in ons dorp zijn gevestigd, kunnen lid worden.
Politieke partijen zijn uitgesloten van het lidmaatschap.
Waar u ook woont; iedereen kan sympathisant worden van de vereniging en aan alle activiteiten deelnemen.
Een sympathisant heeft alleen geen stemrecht.
De Vereniging Dorpsbelangen Egmond, ‘parel‘ aan Zee is tijdens een vergadering op 1 september 2004 opgericht. Statuten zijn door de vergadering goedgekeurd en notarieel vastgelegd.
 
Wat willen wij met deze vereniging bereiken?

 * wij willen de afstand tussen de burger van Egmond aan Zee en het gemeentelijke bestuur verkleinen;

* wij willen meedenken en meepraten over leefbaarheid, het  woonklimaat, ruimtelijke ordening van ons dorp en het welzijn van de inwoners;

* wij willen de belangen behartigen van iedereen in Egmond aan Zee bij overheidsinstanties;

* wij willen samenwerkingsmogelijkheden bevorderen tussen instanties die het zelfde doel nastreven;
* wij willen een brug slaan tussen de burgers onderling en tussen burgers en overheden en instanties.

Wat zijn thans de actuele speerpunten:

Bespreking aandachtpunten zoals groen voorziening leefomgeving, verkeer en parkeren, structuurplannen.

het verzamelen en geven van informatie aan een zo breed mogelijke groep.
Kortom de leefbaarheid en sociale samenhang in ons dorp op vele fronten te handhaven of te verbeteren .
 
Hoe

Met de gemeente Bergen een is een convenant afgesloten waarin wederzijds rechten en verplichtingen
zijn opgenomen:
* de vereniging kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en
wethouders over alle zaken die vallen binnen de doelstellingen van de vereniging;
* de vereniging is verplicht de betrokken bevolkingsgroep(en) c.q. rechtspersonen te horen
   alvorens te adviseren;
* de vereniging wordt in de gelegenheid gesteld in een raadscommissie het woord te voeren als het onderwerp
   tenminste valt binnen onze doelstellingen;
* de vereniging ontvangt jaarlijks een budget van gemeente ter bestrijding van een gedeelte der kosten.

Wat kunt u er aan doen

Vereniging Dorpsbelangen Egmond,‘ parel’ aan Zee telt een groeiend aantal leden. Maar om ons werk goed
te kunnen doen, is het noodzakelijk ons draagvlak te verbreden. Wij vragen u daarom dan ook lid te worden.
Met een krachtige vereniging kunnen wij betere onze doelstellingen realiseren. En dat is nodig, omdat
door de vorming van de nieuwe gemeente Bergen, de afstand tussen burger en gemeentelijke overheid
werd vergroot.
 
Corresp. adres: secretaris Anneke de Both, Boulevard 44, 1931CX Egmond aan Zee: tel.nr.: 072-5072441
e-mail: parelegmondaanzee@gmail.com
t.n.v. Ver. Dorpsbelangen Egmond parel aan Zee
Lidmaatschapskosten per jaar Eur.5,-

Overname deel teksten/passages met toestemming Dorpbelangen Egmond, Parel aan Zee

rek. nr. penningm. 1469. 24. 193   Rabobank Egmond