Nieuwsbrief december 2014 (downloaden in pdf)

Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief december 2013 (downloaden in pdf)


Nieuwsbrief januari 2013-juni 2013 (downloaden in pdf)

Nieuwsbrief december 2011-juni 2012(downloaden in pdf)

Nieuwsbrief juni-november 2011 (hier downloaden in pdf)

 

Nieuwsbrief

Vereniging Dorpsbelangen Egmond,‘parel’ aan Zee

Jaargang 7 no.1 april/mei 2011

Van de voorzitter

De algemene ledenvergadering op maandag 14 februari van dorpsvereniging Egmond ‘Parel’ aan Zee werd een geanimeerde avond en werd bezocht door ongeveer 60 personen. Voor de pauze werd de agenda afgehandeld en konden vragen worden beantwoord. Na de pauze was er een geslaagde presentatie van Gertjan Zwaan over de geschiedenis van Egmond aan Zee, die door alle aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Na afloop was er een gezellige nazit met een drankje. Het welkomstwoord door de voorzitter, Henny Weel, waarin een overzicht van de diverse ‘Parel’ activiteiten kunt u hieronder lezen

I.v.m. de afwezigheid van enkele bestuursleden in de maanden november en december 2010 is de vergadering verplaatst naar vanavond, in het begin van het nieuwe jaar 2011 waardoor nu ieder bestuurslid aanwezig is. Wij zijn blij met de opkomst en hopen er weer een vruchtbare avond van te maken.

In de “Pareltjes” die enkele keren per jaar als column in het Contact staan en in onze nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen hoe het gaat met de Parel en waar we mee bezig zijn en dat is niet gering! Nog steeds doen we het met veel plezier en humor en dat is ook een van de uitgangspunten van het bestuur. Je doet het voor je eigen lol en daarnaast voor de gemeenschap en dan moet de sfeer wel goed zijn. Onze nieuwe secretaris Poop Wiegers moest in het begin even de kat uit de boom kijken, maar toen bleek dat we niet beten en niet als kat en hond met elkaar omgaan– om in dierentermen te blijven – was hij gerustgesteld. Met de steun van Kees Zwart die in 2009 meldde dat hij ging stoppen ivm zijn leeftijd, maar die van ons moet blijven als bestuurslid en ook regelmatig tweede secretaris en tweede voorzitter is, loopt het gesmeerd. Daarbij is de onvolprezen ambtelijke en bestuurlijke kennis van ons bestuurslid en notuliste Anneke de Both ontontbeerlijk! Want zonder die enorme kennis van echte Derpers en dorpers is goed functioneren onmogelijk! We blijven natuurlijk een eigenzinnig dorp met sterke karakters, veel emoties en stevige meningen. Dat voor- en tegenstanders nog steeds naar elkaar luisteren is gebleken op de inloopavonden voor ‘Ontwerp ons Derp’ die uitstekend bezocht werden in 2009 en 2010. Ook zijn er indertijd veel formulieren ingeleverd en hebben verschillende klankbordgroepen met leden van alle organisaties, de bevolking en de Parel steeds de vinger aan de pols gehouden. En nu kunnen we zien voor welke ideeën is gekozen, hoe het er uitziet of gaat zien en wanneer het klaar zal zijn! De afrondende fases voor het Eymaplein en Pompplein worden dit voorjaar en deze zomer gerealiseerd.

Vervolgens staat voor 2012 de herinrichting van de Werf op het programma en zijn er hopelijk eindelijk goede plannen voor het oerlelijke bowlingterrein. Kortom: we zijn blij met hetgeen gerealiseerd is, maar blijven alert en meedenken m.b.t. de vervolgplannen. Wij weten dat de gemeente Bergen respect heeft voor het wijkgericht werken in ons dorp. Bovendien wordt er niet alleen wijkgericht gewerkt voor 1 enkele wijk, maar beslaat dorpsvereniging de Parel het hele dorp! We hebben inmiddels maar liefst 675 leden. Vanaf het begin 300 leden en daar zijn in 2010 de 375 leden van de overkoepelende verhuurorganisatie egmondaanzee.info bijgekomen, waarmee we heel blij zijn. Het is enorm belangrijk om met alle organisaties samen te werken met allemaal hetzelfde doel: een fraai en welvarend dorp met tevreden inwoners. Als kritiekpunt naar de gemeente willen wij opmerken dat wij vinden dat op die manier ook het DORP Bergen dient samen te werken. Tot nu toe opereren daar ongeveer 7 kleinere wijken apart, hetgeen extra tijd en geld kost, terwijl ook daar gemeenschappelijk gedacht dient te worden. We hebben veel gesproken en overleg gehad met onze wijkwethouder Alwin Hietbrink en wethouder Janina Luttik-Swart die verantwoordelijk is voor het gezamenlijk wijkgericht werken in alle kernen. We hebben een uitstekend opbouwend en kritisch contact, waar we ze graag voor bedanken. Ook werken we goed samen met het ambtelijk apparaat, zoals met onze projectleider Willem Taal die elke vergadering aanwezig is en kennen de juiste mensen, zonder politiek geëngageerd te zijn. Egmond aan Zee wordt vaak als voorbeeld gesteld voor het samenwerken van alle organisaties en vrijwilligers in het dorp en we kunnen aan de andere kernen laten zien dat het werkt. Het valt dus wel mee met de reputatie van die recalcitrante Egmond zee-ers! Als ze er voor gaan, dan met hart en ziel en als ze er tegen zijn, dan ook met hart en ziel. Je weet wat je aan ze hebt en ze zeuren niet oeverloos. Het is wel jammer en een vervelende zaak dat men soms denkt dat wij eindverantwoordelijk zijn voor belangrijke beslissingen, daar waar het om een herinrichting of een buurtprobleem gaat. Dat uit zich in boze brieven en onaardig gedrag.

(vervolg blz. 2)

1

Wij zij ervan overtuigd dat respectvol met elkaar omgaan een absolute voorwaarde is voor welke samenwerking dan ook. Wij hebben begrip voor alle emoties, denken mee en hopen dat voor alle partijen in iedere situatie zo veel mogelijk een bevredigende oplossing wordt gevonden. Dat daarbij ook wel eens fouten worden gemaakt is helaas niet te vermijden, maar we blijven ons best doen.

Frans Tibaut heeft door het hoge ledental als penningmeester veel meer werk gekregen en bekwaamd zich steeds meer en goed in de financiële zaken, waarvoor wij hem complimenteren. Rita Koppedraaijer en Joop Smit zorgen voor de fraaie bloemrijke plekken in het dorp en hebben daar veel werk aan. Tevens zet Rita zich in voor de jeugdzaken en doet dat met 100% inzet. Agnes houdt de planologische ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten en is betrokken bij de lopende projecten. Evenals Jan Snijder, die als agendalid op de vergaderingen meedenkt en o.a. geslaagde culturele evenementen mede organiseert zoals de Jan van Speyk viering en de ouderendag in de Prins Hendrik Stichting waar wederom het Nederlands Politie Orkest optrad. En voor mij is het bijzonder prettig dat ik altijd makkelijk afwezig kan zijn i.v.m. werkreizen samen met mijn man, want dit bestuur loopt op rolletjes en dat moet toch eens benadrukt worden!!

Allemaal heel hartelijk dank daarvoor!!!

Berichten uit de ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering heeft wijkwethouder Alwin Hietbrink een aantal mededelingen gedaan en vragen beantwoord:

Ontwerp ons Derp: Dit voorjaar worden de werkzaamheden rond de Voorstraat en het Pompplein afgerond. Vervolgens wordt gestart met de invulling van de Werf, de Bowling en de Trompstraat. In 2015 moet de nieuwe sporthal gereed zijn. Hiervoor wordt naar twee locaties gekeken, namelijk het Watertorenterrein en dat van Van Balen.

Relatie Wijkvereniging – Gemeente: De gemeente en niet de wijkvereniging neemt de besluiten. Dat betekent dat als u iets te mopperen heeft, u op de gemeente moet mopperen en niet op de wijkvereniging. Overigens is binnen de gemeente Bergen Egmond aan Zee een lichtend voorbeeld van wijkgericht werken.

Handhaving: Waarom doet de gemeente er zo weinig aan. Het simpele antwoord is te weinig personeel, maar als u de gemeente concreet vraagt om handhaving, dan is de gemeente verplicht er iets aan te doen.

Parkeervergunningen: Omdat de gemeente bezig is het parkeerbeleid te evalueren, worden voor 2011 vergunningen voor 1 jaar verstrekt. Als het parkeerbeleid verandert, kunnen daarna wellicht weer vergunningen voor een langere periode worden verstrekt.

Zandsuppletie. Gevraagd is of de noordelijke zeeduinen niet afgevlakt kunnen worden, zodat ook daar weer genoten kan worden van uitzicht op zee. Het Hoogheemraadschap en niet de gemeente is hiervoor het bevoegde gezag, en die zijn erg streng. Alwin zal zijn bij collega Cees Roem navraag doen over dit punt. (Na de vergadering is door de gemeente teruggemeld dat in het kader van de opwarming van de aarde de kust verdedigd moet worden en afvlakking dus zeker niet zal worden toegestaan).

Handhaving van bouwvergunningen.

Louk van Meurs wijst op het pand aan Boulevard 72, dat in afwijking van de vergunning is gebouwd, evenals de kiosk van Sougir. Zij heeft de indruk dat de gemeente er geen bliksem aan doet en zij vraagt er meer aandacht aan te besteden.

De wijkwethouder snapt de frustratie. Hij legt uit dat de gemeente geen vergunning heeft gegeven voor wat er is gebouwd. Beide eigenaren hebben enige tijd geleden een vergunning aangevraagd voor wat ze wel gebouwd hebben. De gemeente is verplicht te beoordelen of zo’n vergunning verleend kan worden. De gemeente heeft inmiddels beide verzoeken afgewezen. Vervolgens zijn zij in beroep gegaan. Nu volgt behandeling door de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften. Indien zij weer in het ongelijk worden gesteld, kunnen zij nog naar de rechter. Indien zij de gewenste vergunning wel krijgen, dan kunnen de omwonenden weer bezwaar maken. De voorzitter vraagt zich af of er op die manier ooit een eind aan komt. Alwin zegt dat eind er wel komt en noemt een voorbeeld waarbij de hele procedure 2,5 jaar heeft geduurd, voordat de situatie conform de oorspronkelijk afgegeven vergunning was.

Vervolgens wordt gevraagd waarom niet al tijdens de bouw, toen bij controles bleek dat afgeweken werd van de vergunning, een bouwstop is afgekondigd. Wijkwethouder Hietbrink antwoordt dat dit wel is overwogen, maar dat de inschatting was dat de gemeente juridisch zwak zou staan. Deze mededeling leidt tot ontzetting vanuit de zaal. Als iemand immers bij het bouwen van een dakkapel 1cm afwijkt, moet het geheel worden gesloopt. De gemeente meet dus kennelijk met 2 maten. We moeten een en ander scherp in de gaten houden.

2

Wijkschouw Egmond aan Zee 14 april 2011

Als je de site van Gemeente Bergen opent dan komt de naam van Egmond aan Zee als badplaats bovendrijven. Wij als ”Parel” vinden dan ook dat ons dorp de aandacht moet krijgen moet krijgen die het verdient. Wij hebben echter een onbestemd gevoel dat dit niet zo is, ons dorp ziet er namelijk. niet zo gelikt uit als de ons omringende dorpskernen in de Gemeente Bergen. Door het toerisme is ons dorp redelijk welvarend maar de uitstraling naar buiten oogt wat armoedig en dat is wat wij ons, zeker voor de toekomst, niet kunnen veroorloven. Gemeentelijke diensten zoals grijs en groen moeten naar onze menig meer ruimte krijgen om ons dorp te blijven onderhouden. Het personeelsbeleid van gemeente is echter zodanig dat overbelasting op de werkvloer ontstaat waardoor vele zaken blijven liggen. Dat wij dit niet bij de mensen op de werkvloer kunnen/willen neerleggen is een feit dat wij onderkennen en dat wij op een hoger vlak moeten en zullen bespreken. Men moet zich bij gemeente ook realiseren dat uitbreiding van diensten, zoals strandpaviljoens die het hele jaar geopend blijven, goed is voor ons dorp maar ook overlast met zich meebrengt, en daar wordt naar onze mening te weinig aan gedacht.

Wij vragen gemeente denk met ons mee over het verbeteren van de armetierige entree van ons dorp, een mogelijke transferium aan de rand van het dorp, zorg voor onderhoud van bestaand straatmeubilair, bloemen/planten/groen (ondanks de zoute vegetatie) kunnen het hele jaar door voor een betere uitstraling zorgen. Zo zijn er meer punten te bedenken die uitstraling van Egmond, ook in de wintermaanden, als badplaats bevorderen. De laatste jaren is ook al veel verbeterd/veranderd, voor 2010 noemen wij de nieuwe strandafgangen en de mooie fietsenstalling in de zuid.

Veel is reeds aangepast maar in de rondgang, tijdens de wijkschouw, door ons dorp zijn er nog een zestiental punten aan de orde gekomen die de nodig aandacht verdienen.

Wijkgericht werken

De gemeente kent dit jaar het project “samen zijn wij de wijk”. Met dit project wil het college initiatieven vanuit de bewoners stimuleren om de leefbaarheid en sociale samenhang in onze gemeente te bevorderen. Het gaat hierbij om ideeën die door de bewoners samen met andere worden uitgevoerd. Een klusdag in de straat, bankjes verven, speeltuin opknappen, een spelletjesmiddag voor de kinderen, een doedag voor ouderen…. U kunt van alles verzinnen om uw straat, buurt of dorp te verbeteren. Voor Derpers die graag de handen uit de mouwen steken is er nu de mogelijkheid om hun ideeën te realiseren. Heeft u een idee dat bijdraagt aan de doelstellingen van het project neem dan contact op met de wijkcontactfunctionaris Willem Taal of met het bestuur van de “Parel”

Meldpunt openbare ruimte. Via dit meldpunt kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld defecte straatverlichting, losse straattegels, kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of in het openbare groen. Melding van schade of gevaar kunt doen via de website van de gemeente Bergen (startpagina en dan de rechtkolom of via het algemene telefoonnummer (072) 88 80 00. Wacht met het melden van een schade niet tot de wijkschouw maar meldt het direct. Dan kan u melding worden opgepakt en ingepland. Dat werkt beter en sneller. Lukt het niet of duurt het even voordat u melding kan worden opgepakt dan krijgt u bericht.

Werkgroep Jeugd

Beste mensen, het is zover.

Al eerder heb ik aangekondigd dat er een nieuwe speelplek voor kleine kinderen aan de Piet Heynstraat komt. Als alles goed gaat is dit speelplaatsje klaar voor 1 juni. Dat zou mooi zijn want 1 juni wordt de Nationale Straatspeeldag gehouden. Dan kan er een feestje gevierd worden en de plannen worden al gemaakt. Er zijn veel enthousiaste mensen die op die dag de handen uit de mouwen willen steken. Als het weer net zo mooi is als vorig jaar dan wordt het wederom een groot succes.

Ook vorig jaar werd er in de Julianastraat en omgeving een straatspeeldag gehouden en als tip wil ik u meegeven ga er eens kijken. Er zijn zoveel meer wijken in Derp waar zo’n feestje gehouden zou kunnen worden. De gemeente heeft daar budget voor. Lees het “Contact” want daar staat in wie u moet benaderen.

Uit het project “Samen zijn wij de Wijk”, is geld gereserveerd. Voor informatie kunt u de gemeente bellen Tel.nr. 072 8880000 en vragen naar Willem Taal.

De herinrichting van de speelplaats aan het Winkelmanplantsoen.

Deze speelplaats komt aan de beurt zodra de werkzaamheden m.b.t. de waterberging klaar zijn. Het had geen zin hier eerder aan te beginnen dat zou dubbel werk geweest zijn. Die klus moet eerst geklaard worden.

(vervolg blz. 4)

3

Maar voor de zomer is deze speelplaats netjes ingericht met als grote aanwinst een glijbaan voor kinderen met een beperking. Aan de bewoners van deze buurt zou ik willen vragen om mee te denken over een feestelijke heropening van deze speelplaats. Wellicht komen er leuke plannen op tafel en u kunt gebruik maken van het budget van “Samen zijn wij de Wijk”. Het is niet aannemelijk dat de speelplaats op 1 juni klaar is, dus de nationale straatspeeldag vergeten we op deze locatie. Maar volgend jaar meedoen is misschien een leuk idee. Ga in de Julianastraat kijken hoe het daar georganiseerd is. Als u vragen hebt kunt u uiteraard ook bij mij terecht.

Rita Koppedraaijer

Werkgroep Groen

Het mooie weer komt er weer aan. Dat betekent dat we de bloembakken gaan vullen met fleurige bloemen.

Aan de bewoners weer de vraag om ze van water te voorzien indien nodig. Zonder uw medewerking kunnen we niet. Samen zijn we Sterk. Laten we hopen op een mooi voorjaar en een fijne zomer en dat we kunnen genieten van al het moois dat ons dorp te bieden heeft.

Joop Smit en Rita Koppedraaijer.

Samenwerking Egmondse wijkverenigingen

In een gesprek met wijkverenigingen Egmond aan de hoef en Egmond Binnen is bekeken in hoever er kan worden samengewerkt. Voorop werd gesteld dat iedere dorpskern zijn eigen identiteit wil behouden maar dat samenwerking voor wat betr. raakvlakken nuttig kan zijn.

Doel is dan te komen tot een aantal gezamenlijke actiepunten en te kijken hoe wij de drie verenigingen beter op het voetlicht kunnen krijgen en hoe wij samen een sterker “blok” kunnen vormen richting gemeente Bergen.

Voor verder overleg is datum vastgesteld

Wmo

Het Wmo verhaal is voor velen onder ons een complex verhaal daarom hebben wij Theo Schijver van de Wmo adviesraad gevraag enig licht te laten schijnen in deze materie en heeft hij onderstaand artikel aan ons toegezonden.

Wmo is de afkorting van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die wet is op 1 januari 2007 ingevoerd en is bedoeld om iedereen, die zorg in een of andere vorm nodig heeft, te ondersteunen. De uitvoering van deze wet is neergelegd bij de gemeenten, in ons geval dus de gemeente Bergen. Concreet heeft de gemeente dus de taak om hulp en bijstand te verlenen aan ingezetenen die door gebrek of omstandigheid niet of minder in staat zijn om deel te nemen aan, zoals het heet “het maatschappelijk verkeer”. In de wet wordt het begrip “maatschappelijke ondersteuning” dan ook in 9 punten omschreven:

  1. het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk;
  2. de ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
  3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
  4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
  5. het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking;
  6. het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking;
  7. het opvangen van slachtoffers van huishoudelijk geweld (bijv. vrouwenopvang);
  8. het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg;
  9. het tegengaan van verslavingsproblemen.

Dat is een hele mond vol. En daarbij heb ik de wettekst nog verkort tot de feitelijke inhoud. De wettelijke omschrijving is nog uitgebreider, maar ik mag er van “de Parel” maar 450 woorden aan besteden.

Wie die 9 punten kritisch bekijkt ziet dat om dat allemaal waar te maken een hele batterij deskundigen, hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers op de been moet worden gebracht. De eerste vraag is dus of dat voor kleine gemeenten wel te doen is. Om die last enigszins te verlichten is dan ook besloten om de onderwerpen in de punten 7, 8 en 9 regionaal aan te pakken. Dat scheelt in ieder geval. Verder zijn de beschreven doelen redelijk ambitieus. Het lijkt erop dat de wetgever elk risico, die een deel is van het leven, wil indammen. Het is te proberen maar de vraag is of het altijd kan.

De doelstelling in punt 1 valt binnen het kader van de wijkverenigingen. Maar die moeten dan wel verder gaan dan “grijs en groen” en het onderwerp welzijn in het wijkplan opnemen. (vervolg blz. 5).

4

Punt 3 is een taak voor de gemeente. Die moet de zorgvrager de weg wijzen. In onze gemeente is dat het loket

van het gemeentehuis aan de Ligthartstraat in Alkmaar met daarbij de drie steunpunten in “de Sanderij” in Schoorl (tel. 5095267), “Binnenhof” in Bergen (tel. 5821450) en “Hanswijk” in Egmond a/d Hoef (tel. 5065204).

In punt 4 valt op dat de Wmo stevig leunt op “mantelzorgers en vrijwilligers”. Iedereen weet dat je vrijwilligers maar moet zien te krijgen. Velen zijn druk- druk- druk of hebben er gewoon geen zin in, dus dat kan in de praktijk wel eens tegenvallen. En een mantelzorger heeft geen keuze. Die wordt het vanzelf wanneer een familielid, vriend of vriendin (ernstig) ziek wordt.

De “individuele voorzieningen” in punt 6 zijn dezelfde als de hulpmiddelen (booster, traplift e.d.) die men vroeger via de Wet Voorziening Gehandicapten kon krijgen. Die wet is dus vervangen door de Wmo. Verder valt huishoudelijke hulp er onder. Andere voorzieningen vallen nog steeds onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De uitvoering van delen ervan, zoals bijvoorbeeld de dagopvang, worden nu geleidelijk in de Wmo ondergebracht.

Dit is slechts het begin van wat er over de Wmo gezegd kan worden. Er zal dus een vervolg bij moeten komen dat gaat over de inspraak en welke praktische aanpak nodig is.

 

AED (externe hart defibrillators)

De gemeenteraad van Bergen akkoord gegaan met het voorstel van het college om verspreid in de gemeente 25 AED’s te plaatsen. De AED’s (externe hart defibrillators) komen op strategische plaatsen (in ‘6-minuten zones’) aan de buitengevels van panden in alle kernen van de gemeente Bergen te hangen. Ze worden zo geplaatst dat de AED snel te bereiken is, waardoor het slachtoffer binnen 6 minuten kan worden geholpen. De eerste belangrijke stap is nu gezet.

De volgende belangrijke en logische stap is het werven van vrijwilligers in de gemeente Bergen, die de AED kunnen bedienen en/of hartmassage kunnen geven (reanimeren). In de Gemeentekrant heeft u daarover al kunnen lezen. Want om 25 AED’s in onze gemeente daadwerkelijk te kunnen inzetten, zijn verspreid over de gemeente 250 vrijwilligers nodig. Tien vrijwilligers per zone.

Een AED kan mensenlevens redden wij willen dan ook graag het project bij onze leden onder de aandacht brengen. Mocht u interesse hebben en zich aan willen melden als vrijwilliger, kunt u hiervoor contact opnemen met:

Lydia Schaefers Projectleider BurgerAED gemeente Bergen

Telefoon: (072) 888 03 59

e-mail : aed@bergen-nh.nl

Algemene informatie

– Heeft u een mailadres laat het ons dan weten. In deze digitale tijd is het verzenden per mail kostenbesparend. Voor leden die nog niet digitaal zijn, u krijgt onze informatie gewoon bij u in de brievenbus.

– Melding van schade of gevaar kunt doen via de website van de gemeente Bergen of via het algemene telefoonnummer (072) 88 80 00.

Secretariaat ”Parel” (072) 5063100 parelegmondaanzee@gmail.com

U bent vanaf 5 euro (of meer) lid van onze vereniging. Aanmeldingen kunnen via internet, in de bus bij het secretariaat: Bergstraat 25 of bij de penningmeester: De Logger 25.

Op onze website: www.egmondparelaanzee.nl vindt u de juiste informatie over de projecten.

Redactie en samenstelling nieuwsbrief

czwart@quicknet.nl

  Nieuwsbrief december 2010 (hier downloaden in pdf)

Nieuwsbrief september 2010(hier downloaden in pdf)
           Nieuwsbrief

Vereniging Dorpsbelangen Egmond,‘parel’ aan Zee

Jaargang 6 no.2 september 2010

Wetenswaardigheden van vereniging dorpsbelangen Egmond ‘parel’ aan Zee

Regelmatig vragen nieuwe bewoners van ons dorp ons, wat nu precies de vereniging dorpsbelangen Egmond “Parel” aan Zee doet. Als we dat uitleggen realiseren we ons dat het inmiddels best veel geworden is. Want hoe ontstaat zo’n club nu precies? Even het geheugen opfrissen.

Na de fusie van de diverse kernen rondom ons, ontstond de gemeente Bergen. Om de bewoners van een dorp te leren kennen en te weten wat er leeft is het handig om je tot de dorpsvereniging te wenden. Die bestond in Egmond Binnen al vele jaren, maar was er niet in Egmond aan Zee. Dus nam een groep vrijwilligers van echte derpers en nieuwe bewoners het initiatief en zo ontstond op 1 september 2004 de “Parel”. Inmiddels uitgegroeid tot een club van 600 leden met 40 mensen in bestuur en werkgroepen. Allemaal vrijwilligers en daar zijn we trots op. Waarom wordt iemand eigenlijk een vrijwilliger? De voornaamste redenen zijn dat je je betrokken voelt bij het wel en wee van je dorp en dat je van omgaan met mensen houdt. Daarnaast is het soms leuk voor je ego en daar is niets mis mee. Het kost je veel tijd en energie, maar als het een leuke groep is heb je dat ervoor over. En gelukkig is dat bij de “Parel” het geval. We werken serieus maar nemen elkaar niet altijd serieus en kunnen elkaar lekker jennen met de verschillende karaktertrekken. Kortom we lachen wat af en dat is ook wel nodig!! Want soms wordt je een beetje moedeloos. Er zijn namelijk altijd mensen die denken dat wij het voor ons eigen belang doen. Die bijvoorbeeld tegen de kanjers van de groenploeg zeggen dat ze vast die mooie bloembak die voor hun deur staat – en die ze zelf gekocht hebben – van de “Parel” hebben gekregen en dus wel erg goed voor zichzelf zorgen. Ook gebeurt het ons dat je ineens niet meer gegroet wordt als je ergens anders dan de ander over denkt. En geloof me dat is voor niemand een leuke ervaring. We hebben allemaal geen dikke huid, zijn emotionele wezens en houden van harmonie. De één houdt nu eenmaal van groen en de ander van blauw en als we politiek moeten kiezen is de één voor het CDA of VVD en de ander voor de PVV en toch moeten we elkaar respecteren en samenwerken. Laten we dat vooral proberen te blijven doen. Als iemand ergens van baalt of boos is, zeg het dan op een normale manier, maar draai niet je kop om. Wij doen niets anders dan ons best, maar zijn gewone mensen en doen of zeggen af en toe dus ook stomme of onhandige dingen. Ook worden we regelmatig gebeld om onze mening te geven over bepaalde zaken of mee te werken aan een leuk project, waardoor er weer publiciteit is. Dat zoeken we niet zelf op, maar we werken wel enthousiast mee. En dat is een mooie eigenschap van een vrijwilliger, waar veel organisaties niet buiten kunnen. Tevens leren we veel in de “Parel” en werken prettig samen met veel aardige mensen uit ons dorp en uit de politiek en we hopen dat u tevreden bent met de resultaten. Voorlopig gaan we met veel plezier stug door en zijn blij als u ook tevreden bent. Ook dat mag u ons gerust laten weten!!

Henny Weel voorzitter

De Parel gaat ook digitaal !!!

Momenteel vinden er dankzij de computer allerlei veranderingen in ons leven plaats. Dat gebeurt bij je bank, je belastingaangifte, je routeplanner en zo kan je nog wel even doorgaan!!! Elke dag kom je met computers in aanraking en ze beïnvloeden ons leven op allerlei manieren. Eigenlijk kan je er helemaal niet meer buiten en omheen en wij als bestuur van De Parel ook niet. Tot nu toe ontvingen onze leden de nieuwsbrief gewoon in de bus en dat was fijn want je kreeg iets in handen om te lezen. Maar helaas: de “Parel” ontkomt er niet aan om óók mee te gaan in het computertijdperk. Het kost enorm veel werk om de papieren nieuwsbrief op te stellen en bij onze leden te bezorgen: het nieuws schrijven, afdrukken, adresseren, sorteren en bezorgen. Daar zitten heel wat uurtjes in want het is veel werk. Maar het kan natuurlijk een stuk eenvoudiger: één druk op een knopje en alle leden met een computer hebben de nieuwsbrief op hun computer. We willen proberen om de volgende nieuwsbrief digitaal te versturen. Dit betekent dat u de nieuwsbrief via uw computer gaat ontvangen. Bij de leden die geen computer hebben zal gewoon een papieren exemplaar in de bus vallen en zij hoeven dus niet ongerust te zijn dat zij vergeten worden.

Belangrijk is het nu natuurlijk om de email adressen van onze leden te verzamelen. In de komende bestuursvergadering zullen we hierover met elkaar een besluit nemen. U hoort van ons !!!

Poop Wiegers secretaris

1

Werkgroep Jeugd

In de vorige nieuwsbrief heb ik het gehad over de plannen om een speeltuintje te realiseren in de

Piet Heijnstraat. De vraag, om een speeltuin in deze buurt, hebben 2 meisjes gesteld aan het college tijdens een werkbezoek aan “de Wal”. Helaas is het niet gelukt om dit voor de zomer te realiseren.

Er was wat onduidelijkheid over de locatie en het speeltuintje op de buurt en dat is opgehelderd. Er zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met omwonenden en nu is het wachten op plaatsing.

Tijdens onze laatste wijkschouw stonden wij bij de speeltuin aan het Winkelmanplantsoen. Al 2 jaar lang heb ik aangekaart dat de vloer er slecht uit zag (versleten en er zat ruimte tussen de platen) en dat deze zodra er geld beschikbaar was, opgeknapt moest worden. Twee weken na ons rondje lag de vloer eruit, kinderen hadden de losse delen opgestapeld en weggesmeten, kortom een bende. Er moeten dan stappen gezet worden anders verpauperd een buurt, dus heb ik gevraagd aan gemeente om z.s.m. actie te ondernemen.

Inmiddels lag er ook een verzoek om een speeltoestel te plaatsen voor kinderen met een lichamelijke beperking.

Er hebben gesprekken plaats gevonden met omwonenden en de tekeningen zijn gepresenteerd. Er komt in ieder geval een prachtige glijbaan, tevens geschikt voor kinderen met een beperking.

De speelplaats krijgt meteen een opfrisbeurt. Het komt er weer netjes uit te zien. Helaas kun je het nooit iedereen helemaal naar de zin maken maar er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van omwonenden.

Het is nu wachten op het college. Zij moeten instemmen met het beschikbaar stellen van het budget.

We hopen op een snelle en positieve uitkomst.

Rita Koppedraaijer

Werkgroep Groen

Het voorjaar begon erg droog. We hadden de bakken voorzien van planten en de droogte hield maar aan. Dan merk je meteen dat je afhankelijk bent van alle mensen die onze bakken voorzien van water. Zonder al deze mensen kunnen we niet, dus bij deze hartelijk bedankt voor uw goede zorgen. Helaas hebben we de grote schalen, beschikbaar gesteld door gemeente, aan de Zeeweg weg laten halen. Heel erg jammer maar het was niet te doen.

Vorig jaar heeft gemeente ons geholpen met water geven maar dit jaar was daar geen tijd/mankracht voor.

De schalen hebben een nieuwe plek gekregen nl. bij de ingang van de Prins Hendrikstichting.

Gelukkig staan ze ook nog aan de openbare weg zodat iedereen er plezier aan kan beleven dat is immers het doel.

Zo droog als het voorjaar was zo nat was de zomer en het najaar. Hadden we ’t net voor elkaar gekregen dat Joop met de container van gemeente af en toe een rondje mocht maken, toen was het niet meer nodig. De natuur regelde het zelf.

Rond oktober gaan we de bakken weer onder handen nemen hopen op een rustige herfst en mooie winter. Wij doen ons best het mooi te maken en houdt u gerust een oogje in ’t zeil.

Samen kunnen we voor een mooi Derp zorgen.

Joop Smit, Rita Koppedraaier.

Nationale Ouderendag op 1 oktober 2010 in Egmond aan Zee

Wijkvereniging “De Parel” in Egmond aan Zee heeft het idee opgevat een speciale activiteit te organiseren op de Nationale Ouderendag van 1 oktober a.s.

Er is een comité met: Henny Weel, Cees Zwart, Agnes Freyee en Jan Snijder, dat het Nederlands Politie Orkest heeft uitgenodigd voor een optreden bij de Prins Hendrik Stichting aan de Voorstraat.

De leiding van het orkest reageerde onmiddellijk enthousiast, omdat het optreden in 2009, bij het 175 jarig bestaan van de Vuurtoren Jan van Speijk, erg sfeervol was en met veel enthousiasme is begroet door de bewoners.

Het Nederlands Politie Orkest bestaat uit 65 leden en beschikt over een breed repertoire.
Het optreden (openluchtconcert)op vrijdag 1 oktober zal om 19.30 uur beginnen en duurt tot 21.00 uur.

Bij slecht weer gaat alles naar binnen en wordt opgetreden in het Grand Café van de PH Stichting.

Net als verleden jaar zal de fantastische zangeres Lisa Noya deel uitmaken van een wervelende show van het NPO, dat onder leiding zal staan van dirigent Peter Kleine Schaars.

Noteer alvast in uw agenda: vrijdag 1 oktober 2010 om half 8 (er komt nog een voorprogramma, dat wordt gepubliceerd in Dorpsgenoten en het Contact); in de voortuin van de Prins Hendrik Stichting.

Jan Snijder www.egmondparelaanzee.nl www.politieorkest.nl

2

Ontwerp ons Derp”

Vele vragen werden/worden gesteld betr. onduidelijkheden afwerking Eijmaplein en Voorstraat. Vanuit gemeente werd weinig transparantie betracht (vakantietijd?) en wij trachten dan ook bij deze wat meer duidelijkheid te kunnen geven:

– na het zomerseizoen (dus nu?) zal het Eijmaplein verder worden afgewerkt. Het ligt in de bedoeling een zg. waterpartij van 8 x 5 meter, met spuiters en verlichting, te plaatsen. Straatmeubilair zoals banken en fietsenrekken, zullen worden geplaatst en het plein zal worden verfraaid met wat bomen en verder groenvoorziening.

De afwerking van de zg. Eijmabank laat ons inziens te wensen over en in bestuurlijk overleg met gemeente hebben wij benadrukt dat dit wel beter kan.
– de afwerking/aankleding van de Voorstraat met straatmeubilair en lantaarnpalen wordt ook na het zomerseizoen ter hand genomen. Toen werd begonnen met de werkzaamheden aan de Voorstraat veroorzaakte dit natuurlijk overlast er werd daarom ook braaf gemekkerd. Een aantal ondernemers betichte “De Parel” er van dat wij geen oog hadden voor hun omzet. Men was blijkbaar vergeten dat in de klankbord groep, die ook werd vertegenwoordigd door de ondernemers, en op inspraakavonden ongeveer 70% voor het te volgen traject was. Ondernemers, gasten en inwoners zijn o.i. gebaat met een Eijmaplein, Voorstraat en Pomplein als visitekaartje van onze badplaats.

Verkeersregulatie en handhaving is ook nog een apart verhaal en voordat de Voorstraat kon worden afgesloten moeten verkeersbesluiten worden genomen en in de politiek kan dit niet even op een voor de middag. Om een lang verhaal kort te sluiten en niet alle ambtelijke taal aan u voor te schotelen doen wij u een kleine opsomming van het verkeersbesluit dat werd vastgesteld in de vergadering van

het college van Bergen op 17 augustus 2010

Gelezen:

– Het voorstel, tot stand gekomen in overleg met de afdeling Verkeer.

Overwegende dat:

– de Voorstraat, ter hoogte van het Pompplein, in beheer is van de gemeente Bergen;

– er aan de Voorstraat, ter hoogte van het Pompplein, meerdere winkels en horecagelegenheden aanwezig zijn;

-de gemeente met het project “Ontwerp ons Derp” onder meer het voornemen heeft de ruimtelijke kwaliteit van het winkel- en verblijfsgebied van de kern Egmond aan Zee te verbeteren;

-het om die reden wenselijk wordt geacht om het huidige autovrije gebied aan de Voorstraat uit te breiden met het deel, ter hoogte van het Pompplein;

– binnen de klankbordgroep “Ontwerp ons Derp” groot draagvlak is voor het uitbreiding van de pleinfunctie van het Pompplein, waarbij bevoorradend verkeer ten behoeve van de Voorstraat via Smidstraat en Parallelweg het winkelgebied dient te verlaten, en ten behoeve van Zuiderstraat via Trompenbergstraat en Zuiderstraat het winkelgebied dient te verlaten.

– de Trompenbergstraat en Zuiderstraat blijven gewoon voor al het verkeer toegankelijk

– de Smidstraat, met een paar maatregelen, eenvoudig geschikt kan worden gemaakt om het laad- en los(vracht)verkeer af te wikkelen;

– de winkels en horeca aan de Voorstraat rondom het Pompplein aan de achterzijde van de winkels kunnen worden bevoorraad en de winkels en horeca aan de Zuiderstraat rondom het Pompplein aan de voorzijde kunnen worden bevoorrraad;

– in geval van het instellen van de verkeersmaatregelen ter afsluiting van aangeduide weggedeeltes voor het (vracht)autoverkeer de bereikbaarheid van de omliggende bebouwing in voldoende mate wordt gewaarborgd;

– met betrekking tot de venstertijden het onderscheid tussen hoog- en laagseizoen in de praktijk is komen te vervallen.

– De regeling voor venstertijden in de Voorstraat aan te passen van 07:00 tot en met 11:00 uur en te laten gelden voor het gehele jaar

b e s l u i t:

– De Voorstraat tussen de Smidstraat en de Boulevard Zuid af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;

– Het Pompplein tussen de Voorstraat en de Zuiderstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;

– De regeling voor venstertijden in de Voorstraat aan te passen van 07:00 tot en met 11:00 uur en te laten gelden voor het gehele jaar;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Bergen op datum 17 augustus 2010

Bekendgemaakt in het lokale huis-aan-huisblad “de Duinstreek “ op 25 augustus 2010

(Vervolg Ontwerp ons Derp blad 4)

3

(Vervolg Ontwerp ons Derp)

Volgens onze laatste informatie zal plaatsing straatmeubilair e.d. in overleg met ondernemers in de voorstraat plaatsvinden en is met bewoners Trompenbergstraat nog overleg gaande.

Opm. De wateroverlast van alweer enige jaren geleden en het feit dat in 2015 de ‘’pijp’’ op het strand moet verdwijnen, liggen er ten grondslag dat er veel in ons dorp moest gebeuren. Dit heeft er mede toe geleid dat het project Ontwerp ons Derp is op gezet

Herontwikkeling van een aantal locaties (In het kader van Ontwerp ons Derp)

bowling.

De invulling van deze locatie is sinds jaar en dag een discussiepunt. Voor alle gemaakte plannen bestaat geen draagvlak. Er komt een werkgroep om te komen tot een aanvaardbaar ontwerp.

Parkeerterrein de Werf

Ook hiervoor stedenbouwkundige visie waarvoor geen draagvlak. Wordt nieuw ontwerp gemaakt.

Trompstraat

Voorafgaand aan het project Ontwerp ons Derp was reeds een stedenbouwkundige visie gemaakt. De huidige stedenbouwkundige heeft deze locatie ook betrokken bij Ontwerp ons Derp. Naast woningbouw is er ruimte voor een parkeergarage en supermark, gesprekken worden voortgezet.

Watertorenterrein.

Voor dit terrein bestaat reeds een stedenbouwkundig ontwerp. Dit ontwerp ging uit van bouw koop en huurwoningen. Als gevolg economische situatie is ontwikkeling voorlopig stilgelegd.

Zeeweg

Voor dit gebied zijn op langere termijn een aantal ontwikkelingen te verwachten. De voormalige bibliotheek wordt thans gebruik als school. Als de school het pand verlaat is nog niet bekend hoe deze locatie opnieuw ingevuld moeten worden.

Torensduin.

Dan zijn er plannen om in de Torensduin een parkeergarage te realiseren. Hierover zal met de raad een principe discussie gevoerd moeten worden. De Torensduin is een gemeentelijk monument, is een bepalend duin in het dorp en ligt gevoelig bij de bevolking.

 

Periodiek bestuurlijk overleg met de wethouder

Eens in de twee maanden is er bestuurlijk overleg met de wijkwethouder Hier wordt een diversiteit aan punten behandeld van grijs, groen, wijkschouw en alles wat u en wij signaleren wat aan verbetering/ verandering toe is. Ook bovengenoemde zaken zoals ontwerp ons Derp komen hier aan de orde Er wordt naar ons geluisterd maar gemeentelijke argumenten zijn altijd anders dan wij willen. Echter daar waar mogelijk krijgen wij onze zin dus overleg is zinvol

Het verhalenpaviljoen (Opening vrijdag 27 augustus 2010)

Toen Kees Zwart en ik, als leden van de vereniging Dorpsbelangen Egmond “Parel” aan Zee, enkele maanden geleden werden uitgenodigd om mee te denken over een nieuw cultureel project van de provincie Noord-Holland, deden we dat graag. Immers, we promoten graag ons dorp. Aan een aantal enthousiaste vertegenwoordigers van alle kernen werd uitgelegd wat het VERHALENPAVILJOEN zou gaan worden. Alle mensen met een bijzonder of leuk of lief of gezellig verhaal over het eigen dorp werden uitgenodigd om dat op te schrijven en in te sturen, waarna het op internet geplaatst wordt en iedereen het kan lezen. Wij noemden alvast wat namen zoals o.a. van Peter Jonker, Louk van Meurs, de Saelneelden, Jannek en Fie, Jaepie, Jaepie en nog vele anderen en noemden Derpse verenigingen en gebouwen. Tevens vertelden we over de bijzondere culturele zaken van de andere twee Egmonden. Uiteindelijk werden enkele mensen gefilmd met hun verhaal, waaronder wijzelf. Vrijdag 27 augustus was de opening in onze eigen Prins Hendrik Stichting. Het was een bijzondere bijeenkomst. Door de gangen dwaalden alle bezoekers, terwijl ze overal verhalen hoorden. Op het bordes als je de trap opging stond het fraaie houten demontabele paviljoen, als een soort mini amphi-theater uitnodigend met zachte kussens te wachten op de bezoekers om naar de gefilmde verhalen te luisteren. Enkele actrices vertelden een zeemansverhaal en de Skuymkoppe uit Schoorl zongen hun shanty liedjes en Fie en Jannek deden een voordracht over Jaepie, Jaepie. Geweldig was het gedicht dat mevrouw Guurtje Dekker-Gravemaker helemaal uit haar hoofd declameerde over: een vilkoek zonder neetje oftewel een gevulde koek zonder nootje. Haar kleinzoon Engel Dekker stond naast haar en vertelde trots dat zijn oma al 92 jaar is!

De bezoekers uit de andere kernen waren onder de indruk van het mooie gebouw van de Prins Hendrik Stichting en bleven in de bar nog even wat drinken. Kortom, een geslaagde middag.

Henny Weel

4

Nog even Dit

Bestuurslid Rita Koppedraaijer is o.a. als lid van werkgroepen groen en jeugd en vaak het aanspreekpunt en bemiddelaar bij nieuw aan te leggen en/of verbeteren van kinderspeelplaatsen.

Als vrijwilligster steek zij daar veel energie en tijd in, maar het is niet te geloven wat een tegenwerking zij krijgt. Zij wordt soms aangesproken en verantwoordelijk gesteld voor de overlast die dit met zich mee zou kunnen brengen en het blijft niet altijd bij lieve woordjes..

Liever een auto of trekker voor de deur dan spelende kinderen? Waar zijn wij in hemelsnaam mee bezig.

Een verzoek van de penningmeester

In verband met digitaliseren van ons ledenbestand verzoeken wij iedereen die een mailadres heeft, welke nog niet bij ons bekend is, dit aan ons door te geven. In de toekomst kunt u contributie digitaal

over maken en ontvang u via mail onze nieuwsbrief. Overigen, die geen e-mail hebben, ontvangen acceptgiro en nieuwsbrief in de postbus. Mail of bel franstiebout@hotmail.com. Tel. 072-5062914 .

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Frans Tiebout

Wij vragen u te blijven signaleren wat anders of beter zou kunnen in ons dorp, bel dan met gemeente

tel. 8880000. Mocht men volgens u in gebreke blijven meldt dit dan bij ons.

Wij voegen hierbij nogmaals de adressen bij van onze dorpsdeelvertegenwoordigers bij wie u uw klachten en/of signaleringen kunt deponeren.

Zij vertegenwoordigen een (geografisch) deel van het dorp

Zij houden voeling met wat er leeft in hun gebied en melden dat periodiek aan het bestuur.

Wijk Zuid 1 Rita Koppedraaijer 506312 Wijk Zuid 2 Kees Heeres 5062693

Wijk 3 west midden Gerard Stam 5063306 Wijk 4 noord west Louk van Meurs 5061574

Wijk 5 noord oost Joop Smit 5063311 Wijk 6 midden Henk Groen 5062895

Wijk 7 oost Anna Prins 5063511

Indien geen gehoor secretariaat 5063100

Zoals u merkt blijft de Parel actief. Wij zijn een vereniging van dorpsbewoners zonder politieke binding. Wij kunnen niet altijd krijgen wat wij graag willen maar houden de vinger op de pols. Blijf ons dan ook steunen want zonder u kunnen wij geen vuist maken

secretariaat tel. 5063100 e-mail poop@wiegers.net

Op onze website: www.egmondparelaanzee.nl vindt u de juiste informatie over de projecten en u bent vanaf 5 euro (of meer) lid van onze vereniging. Aanmeldingen kunnen via internet of in de bus bij secretariaat Bergstraat 25 of penningmeester De Log