Vereniging Dorpsbelangen

Egmond, ‘parel’ aan Zee

Secr: Boulevard 44 1931 CX Egmond aan Zee

Tel. 072 – 5072441 e-mail : parelegmondaanzee@gmail.com

IBANrek : NL44Rabo 0146924193

www.egmondparelaanzee.nl

U I T N O D I G I N G

Voor het bijwonen van onze ledenvergadering op maandag 20 maart 2017

Aanvang 20.00 uur, Zaal open 19.30 uur

Locatie Verenigingsgebouw, Julianastraat 5

Agenda:

 1. Opening/Welkom door de voorzitter
 2. Notulen van de vorige vergadering van 21 maart 2016
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Verslag penningmeester (de gecontroleerde cijfers over 2016)
 5. Verslag Kascommissie
 6. Benoeming nieuw lid Kascommissie*
 7. Begroting 2017
 8. Bestuursverkiezing **
 9. Mededelingen en Rondvraag ***
 10. Pauze
 11. Presentatie door Martijn Mulder, voorzitter van de Stichting Historisch Egmond over hoogtepunten uit de Egmondse Geschiedenis
 12. Sluiting

* De kascommissie voor 2016 bestaat uit mevrouw Rina Kaandorp en de heer Gerard Belleman. Mevrouw Rina Kaandorp heeft het twee keer gedaan, de heer Gerard Belleman één keer. Voor 2017 dient een nieuw lid te worden benoemd.

** Volgens schema treden Anneke de Both en Gerjan Zwaan af. Beiden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris opgeven.

Daarnaast trekt agendalid Peter de Graaff zich terug uit het bestuur. Hij blijft gelukkig wel actief als ddv-er en lid van werkgroepen

*** Bij de mededelingen zal de nieuwe gebiedsregisseur van de gemeente, de heer Ben Godijn, iets vertellen over de nieuwe werkwijze bij het wijkgericht werken na de recente (Buch) reorganisatie.

Om ons goed op uw vragen te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u uw vragen van te voren, schriftelijk of via e-mail aan de secretaris toe te sturen.